Skip links

ทักษะการบริหารจัดการ: ฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการใหม่

ทักษะการบริหารจัดการ: ฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการใหม่

฿8,499.00

Description

ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร และ การเป็นผู้นำ

ระยะเวลา 10 วัน / 1.5 ชั่วโมง ต่อ วัน รวม 15 ชั่วโมง

หัวข้อการเรียน:

  • กระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมและการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
  • ให้การฝึกอบรมที่จำเป็นกับสมาชิกในทีม
  • นําทีมไปสู่การเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • เข้าใจและพัฒนาการบริหารจัดการแบบลีน, การแก้ปัญหา และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • แก้ไขความขัดแย้งในทีม

คำอธิบาย:

ความท้าทาย

ผู้จัดการใหม่ส่วนมากมีทักษะและเทคนิคเพื่อประสบความสําเร็จ แต่พวกเขามักจะขาดทักษะในการจัดการ, การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาพนักงานของตน เราจึงได้รวบรวมทักษะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นไว้แล้วในหลักสูตรนี้ เพื่อนำพาให้คุณกลายเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ

เน้น 3 ทักษะที่สำคัญ คือ

  1. การจัดการและการสร้างแรงจูงใจ
  2. การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
  3. สร้างการมีส่วนร่วมในทีมและการพัฒนาขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้วิธีปฏิบัติ

ผู้สอนใช้รูปแบบ “เรียนรู้วิธีปฏิบัติ” โดยตระหนักถึงการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์การทํางานจริงของผู้เรียนและจากข้อเสนอแนะของผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมและหลักสูตรสําหรับผู้จัดการใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

  • ผู้จัดการใหม่ หรือ ผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการบริหารบุคลากร, การเป็นผู้นำทีม และการพัฒนาขั้นตอนการทำงาน

ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร