Skip links

ทักษะการบริหาร – ทักษะการเป็นผู้นำทีม

ทักษะการบริหาร – ทักษะการเป็นผู้นำทีม

฿9,499.00

Description

ทักษะการเป็นผู้นำ & การบริหาร – บริหารการเปลี่ยนแปลง – ทักษะการจัดการแบบ ลีน – การบริหารทีม – การสร้างทีม

ระยะเวลา 30 วัน / 1.5 ชั่วโมง ต่อ วัน รวม 15 ชั่วโมง

หัวข้อการเรียน:

 • การเป็นผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จ
 • เข้าใจการจัดการบุคลากรและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากทีมของคุณ
 • ทักษะการจัดการที่ดีเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
 • ทักษะที่สำคัญด้านการจัดการ
 • การสร้างอิทธิพลต่อคนรอบข้าง
 • เข้าใจการสร้างทีม
 • เข้าใจการใช้เครื่องมือ และ เทคนิค แบบลีน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร
 • เข้าใจการให้ความรู้แก่สมาชิกในทีม

คำอธิบาย:

การอบรมทักษะความเป็นผู้นำ – การจัดการแบบ ลีน – การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ – การจัดการบุคลากร

อยากเป็นผู้จัดการที่ดีกว่าเดิมใช่หรือไม่? อยากพัฒนาทักษะผู้นำในตัวคุณใช่หรือไม่?

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญในทักษะการจัดการที่จำเป็นในองค์กร ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มเรียน ช่วยให้คุณก้าวข้าวความท้าทายในตัวเองเพื่อไปสู่บันไดแห่งความสำเร็จ ทักษะที่จำเป็นในการจัดการบุคลากรและการเป็นผู้นำที่ดีรวมถึงเรียนรู้ขั้นตอนการบริหารงาน แบบลีน อย่างผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาและส่งมอบโดย สตีเฟน แมทเธอร์ – ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงการจัดการชั้นนําของสหราชอาณาจักร เป็นทั้ง ผู้ฝึกสอน, โค้ช และนักจิตวิทยา ซึ่งจะนําพาคุณไปเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นต่อการเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จ

อย่ารอข้า – เริ่มต้นการเดินทางตั้งแต่วันนี้! 

หัวข้อการเรียน:

การจัดการ และ การเป็นผู้นำ:

 • บทแนะนําการจัดการและความเป็นผู้นํา
 • ปรัชญาการจัดการ
 • เป็นผู้จัดการ แบบลีน
 • เป็นผู้จัดการที่ไม่หยุดเรียนรู้

เป็นผู้จัดการผู้ทรงอิทธิพล:

 • ความหมายของการเป็นผู้ทรงอิทธิพล
 • พฤติกรรมของผู้ทรงอิทธิพล
 • ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์
 • ตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด
 • ทัศนคติที่มีอิทธิพล
 • การสื่อสารเชิงโน้มน้าว
 • การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพล
 • ภาษากาย
 • อิทธิพลผ่านการฟัง
 • การโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า
 • การจัดการกับคนเจ้าปัญหา

ผู้จัดการที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ:

 • ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควบคุมขั้นตอนการทำงาน
 • วิธีการต่างๆในการควบคุมขั้นตอนการทำงาน
 • การเก็บข้อมูล
 • ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
 • การเลือก KPIs
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การใช้ข้อมูล

ผู้จัดการรายวัน:

 • คุณเป็นผู้นำประเภทไหน
 • จังหวะหัวใจในบทบาทของคุณ
 • การใช้ KPIs
 • ประโยชน์ของการประชุมทีม
 • 10 การประชุมที่ต้องมี
 • มีเวลาว่าง
 • ใช้อีเมลในการสื่อสาร
 • วิธีการสื่อสารอื่นๆ
 • การบริหารเวลา, การทำงาน
 • การมอบหมายหน้าที่

การจัดการแบบ ลีน:

 • บทนำสู่การจัดการแบบ ลีน
 • การคิดแบบ ลีน
 • ข้อตกลงและแนวความคิดแบบ ลีน
 • การสร้างแรงจูงใจ
 • การวิเคราะห์สถานะการณ์ปัจจุบัน
 • สร้างแผนภาพขั้นตอนการจัดการ

การฝึกอบรมทีม:

 • วัตถุประสงค์การอบรม
 • กรอบบริหารธุรกิจสู่อนาคต
 • เพิ่มคุณค่าให้การฝึกอบรม
 • เรียนรู้การเพิ่มคุณค่าให้การฝึกอบรม
 • เรียนรู้แบบปัญญานิยม
 • เรียนรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 • การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม
 • การอบรมด้านกฎระเบียบ
 • การระบุความต้องการในการฝึกอบรม
 • การประเมินความสามารถก่อนหลักสูตร
 • การวัดระดับประสิทธิภาพของการอบรม
 • การประเมินผลการฝึกอบรม 4 ลำดับของ Kirkpatrick

การจัดการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร:

 • การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
 • ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
 • ผลกระทบของวัฒนธรรม
 • เป้าหมายเชิงบวก
 • การทําความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
 • การวัดพฤติกรรม 3 วิธี
 • การอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรม
 • การอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู้
 • การอธิบายด้านจิตวิทยาสังคม
 • คุณวัดระดับวัฒนธรรมอย่างไร
 • กลุ่มเป้าหมายและตัวอย่างคำถาม

การสร้างทีม:

 • อะไรคือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ดี
 • ระบุความสามารถของทีม
 • ความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ทักษะการนำเสนอที่ดี:

 • การใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอ
 • พื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ
 • เคล็ดลับดึงดูดผู้ฟัง
 • การออกเสียงเมื่อต้องนำเสนอ
 • การเลือกใช้คำ
 • การนำเสนออย่างต่อเนื่อง

วงจรของทีม:

 • ภาพรวมวงจรทีม
 • วิธีการสรรหาบุคลากร
 • หลักการของการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดการกับผู้ที่มีผลการทำงานต่ำ
 • การจัดการกับความทุกข์
 • บทสรุปและการเริ่มต้นเริ่มใหม่ของทีม

การดูแลตนเองและอนาคตของการบริหารจัดการ:

 • การวางตัว
 • สร้างความยืดหยุ่น
 • มีบุคลากรจำนวนมาก
 • ฝึกความคิด
 • การรักษาสมดุลชีวิตการทํางาน
 • เมื่อไรคือเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
 • ทางเลือกในการจ้างงาน
 • อนาคตของการจัดการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้จัดการใหม่
 • เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ไม่เคยได้รับการอบรมและต้องแข่งขันเพื่อบรรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการประสบความสำเร็จและจำเป็นต้องมีความสามารถหลัก